Follow Us

การเลื่อนฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ในกรณีที่จำเป็น

โรงพยาบาลเมดพาร์คอนุญาตให้เลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 เฉพาะในกรณีที่จำเป็น

โรงพยาบาลเมดพาร์คอนุญาตให้เลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 เฉพาะในกรณีที่จำเป็น ดังนี้

1. เลื่อนตามคำแนะนำของแพทย์ โดยนำใบรับรองแพทย์มาเป็นหลักฐาน
2. จำเป็นต้องฉีดก่อนเดินทาง เช่น

  • การศึกษาในต่างประเทศ
  • ทำงาน offshore
  • ทำงานบนเรือสำราญ
  • เดินทางต่างประเทศ
โดยนำตั๋วเครื่องบิน หรือ Letter of Guarantee จากสถาบันการศึกษา หรือบริษัทที่ว่าจ้างในต่างประเทศมาเป็นหลักฐาน

3. กรณีที่ท่านติดเชื้อ Covid-19 หลังจากที่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว ท่านสามารถเข้ามารับวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ ในกรณีดังนี้
  • ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล โดยนำใบรับรองแพทย์มาเป็นหลักฐาน นับจากวันที่หายจากการติดเชื้อ Covid-19 ไปอย่างน้อย 4 สัปดาห์
  • หรือได้รับการรักษาโดยวิธี Convalescent plasma หรือ Monoclonal antibody ในการรักษา โดยนับจากวันที่หายจากการติดเชื้อ Covid-19 ไปอย่างน้อย 12 สัปดาห์
  • Home isolation หรือ Hospitel นับจากที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ Covid-19 ไปอย่างน้อย 4 สัปดาห์

โดยท่านสามารถนำหลักฐานพร้อมบัตรประชาชน และใบนัดเดิมมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน ประตู 4 โรงพยาบาลเดมพาร์ค

*สำหรับวัคซีน Sinopharm กรุณาติดต่อ HR หรือตัวแทนบริษัทของท่าน ซึ่งทาง HR หรือตัวแทนบริษัทของท่านจะประสานงานแจ้งเปลี่ยนวันกับทางโรงพยาบาลต่อไป

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564)